Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Dotácie na slnečné kolektory, fotovoltické panely, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá - prebieha finálna fáza

Aktuálny stav

V súčasnosti ešte môžete žiadať o financie na solárne panely a kotly na biomasu, keďže je k dispozícii približne milión eur z celkových 10,8 mil. eur vyčlenených na rok 2021. Pri tepelných čerpadlách a fotovoltike je tohtoročný balík peňazí už zarezervovaný a teda zásobník žiadostí už uzatvorený.

SIEA spustila zásobník žiadostí, t.j. kontinuálne prijímanie žiadostí o dotácie a postupné vydávanie poukážok podľa poradia registrácie a naplnenia finančného limitu. Začiatok a koniec oprávneného obdobia, počas ktorého je možné žiadať o poukážky, nájdete v tabuľke nižšie. Zároveň uvádzame aj celkovú alokáciu na dané obdobie pokrývajúcu celú SR mimo Bratislavy, odhadovaný počet vydaných poukážok v tomto období a tiež aktuálny stav prijímania žiadostí. Kedykoľvek do 15.12.2021, ak je zásobník otvorený, môžete zaslať Vašu žiadosť, a teda už viacej netreba čakať na vyhlasovanie nových kôl, ako tomu bolo v minulosti. Zároveň však existuje min. limit hodnoty poukážok v obehu, kedy sa začnú vystavovať nové poukážky a zasa max. limit hodnoty poukážok v obehu, kedy sa vystavovanie nových poukážok zastaví. Pochopiteľne, poukážky budú vydané len žiadostiam zaregistrovaným v zásobníku, a preto aj v tomto prípade platí, staré známe porekadlo "kto prv príde, ten prv melie". No už netreba sedieť za PC a čakať na spustenie individuálnych kôl, ako voľakedy. Dôležité je tiež vedieť, že ani ZD II nie je otvorená pre obyvateľov z BSK.

Aktuálny stav zásobníka so zoznamom jednotlivých žiadostí nájdete tu: kotly na biomasu, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a fotovoltické panely.

Druhá fáza ZD prebieha od roku 2019 a celkovo by malo byť domácnostiam prerozdelených 37 miliónov eur pochádzajúcich z eurofondov , hoci pôvodne sa rátalo so sumou 48 mil. eur (v I. fáze bolo k dispozícii 45 mil. eur), čo sa pravdepodobne naplní v roku 2021. Uvidíme či sa následne nájdu peniaze i na prípadne Zelenú domácnostiam III. Tento projekt špecifický tým, že peniaze európskych poplatníkov sú použité priamo na podporu slovenských domácností a nie len podnikateľov, ako to býva zvykom. Aktuálne už bolo v II. fáze podporených cez 11 300 zrealizovaných inštalácií a preplatené poukážky v hodnote viac než 22,7 mil. eur

Medzi najväčšie zmeny ZD II patrí (i) zrušenie uprednostnenia tých, ktorí si k fotovoltike zaobstarajú aj batérie, (ii) zníženie výšky príspevku na jednotlivé zariadenia, (iii) výmena kotlov na biomasu len za kotly na tuhé palivo (doteraz sa mali vymieňať aj kotly na zemný plyn), ale aj (iv) finančné zvýhodnenie zateplených rodinných domov a tých, ktoré sa nachádzajú v lokalitách bez CZT.

Ak chcete byť včas informovaní o ďalších podrobnostiach a aktualitách, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Harmonogram 2021

Oprávnené obdobie Zariadenie Výška alokácie Počet poukážok Stav zásobníka
8.2.2021 – 15.12.2021 fotovoltický panel € 1 600 000 1 120 Pozastavené
10.2.2021 – 15.12.2021 slnečný kolektor € 1 700 000 1 033 Otvorené
15.2.2021 – 15.12.2021 tepelné čerpadlo € 6 000 000 2 022 Pozastavené
17.2.2021 – 15.12.2021 kotol na biomasu € 1 500 000 1 005 Otvorené

Pred podaním žiadosti o poukážku by ste si mali preštudovať podmienky podpory ináč môže vyjsť vaša snaha navnivoč. Všetky podstatné informácie nájdete v nasledujúcom článku.

Podporené domácnosti musia do 30 dní od vydania poukážky tú, spolu so zmluvou, odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadosti o preplatenie majú 5 mesiace. Takisto treba k žiadosti o preplatenie poukážky prikladať aj farebné fotografie dokumentujúce inštaláciu podporeného zariadenia. Dôležitá je taktiež povinnosť oznámiť regionálnej distribučnej spoločnosti na západnom, strednom či východnom Slovensku uvedenie malého zdroja na výrobu elektriny do prevádzky. Viac info nájdete nižšie.

Zelená domácnostiam

Technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie (solárne panely, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá, kotly na pelety či splyňovanie dreva) majú svoje nepopierateľné výhody a určite im bude patriť budúcnosť. Svojou prevádzkou dokážu ušetriť tak Vaše peniaze, ako aj životné prostredie. Avšak v dnešnej dobe ich razantnejšiemu prieniku na trh, predovšetkým domácností, bráni pomerne vysoká investičná náročnosť. Postupom času by mali ceny týchto technológií klesať a naopak ceny elektrickej energie, plynu či tepla by mali rásť, čo určite podporí našu motiváciu k ich nákupu. Rovnako Vás isto poteší aj dotačný program Zelená domácnostiam.

Ekologický záväzok SR a vyčlenené financie

Slovenská republika, v súlade so svojimi záväzkami voči EÚ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na 14% celkovej spotreby energie, chce tento trend podporiť. Z tohto dôvodu Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR rozhodli o opätovnom zavedení dotácie na kúpu malých ekologických zdrojov elektriny a tepla. Dňa 30. októbra 2014 schválila Európska komisia Operačný program EÚ - Kvalita životného prostredia, na základe ktorého by mala byť domácnostiam v rokoch 2014-2020 z eurofondov poskytnutá finančná podpora vo výške 100 miliónov EUR. K európskym peniazom boli prisľúbené aj financie zo štátneho rozpočtu a tak celkový balík peňazí určený pre slovenské domácnosti dosahuje 115 miliónov EUR.

Z pilotného projektu Zelená domácnostiam I bolo v rokoch 2015-18 podporených 18 501 inštalácií. Najčastejšou chybou, ktorú domácnosti robili bolo nesprávne uvedenie čísla listu vlastníctva.

Administráciou celého procesu bola poverená Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá pripravila a realizuje pilotný národný projekt Zelená domácnostiam. Ide podporný mechanizmus založený na poskytovaní poukážok tak, aby sa návratnosť investície pohybovala okolo 7 až 10 rokov. Celkovo sa v projekte Zelená domácnostiam pre roky 2019 - 2023 ráta s výškou finančných prostriedkov 37 miliónov EUR (hoci pôvodne to bolo až 48 mil. eur) určených na inštaláciu zariadení s celkovým výkonom 140 MW.

Výška podpory domácností pri kúpe OZE zariadení

Rodinné domy

Zdroj energie Výška podpory pripadajúca na
1 kW inštalovaného výkonu
Maximálna výška podpory
Slnečné kolektory € 400 € 1.400
Kotly na biomasu € 80 € 1.200
Tepelné čerpadlá € 272 € 3.400
Fotovoltické panely € 500 € 1.500
Veterné turbíny € 500 € 1.500

Hoci sa medzi OZE zariadenia dostali aj veterné turbíny, nateraz podporené nebudú. Nemáme k nim totiž vyškolených inštalatérov, t.j. odborne spôsobilé osoby. Tiež je vhodné spomenúť, že oproti ZD I sa znížila výška podpory pre jednotlivé zariadenia o 20-50%. Na druhej strane, domácnosti, ktoré splnia prioritné požiadavky si môžu oproti tabuľkovej podpore polepšiť o 10-25% (bližšie info nižšie).

Bytové domy

Zdroj energie Výška podpory pripadajúca na
1 kW inštalovaného výkonu
Maximálna výška podpory
Slnečné kolektory € 400 1 byt = 1 kW
Kotly na biomasu € 80 1 byt = 7 kW

Zdroj: SIEA

Podmienky podpory

Hoci je finančná podpora domácnostiam celkom štedrá (aj keď nižšia ako v predchádzajúcich rokoch), nie všetci záujemcovia budú uspokojení. Pochopiteľne tomu zabránia obmedzené prostriedky, ale aj Agentúrou určené podmienky vzťahujúce sa na jednotlivé zariadenia. Jednou zo základných požiadaviek je ochrana systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT), takže inštalácia malého zdroja tepla nesmie viesť k odpojeniu domácnosti ani výraznému zhoršeniu parametrov CZT. Takisto nebudú podporené inštalácie OZE zariadení v bytovom dome, do ktorého je teplo dodávané z účinných systémov CZT, resp. energetický certifikát nenavrhuje opatrenia vedúce k úsporám energie a až následnej inštalácii OZE zariadení. Navyše kúpa kotla na biomasu (spaľovanie peliet, štiepky či brikiet, resp. splyňovanie dreva) bude podporená iba vtedy, ak ním domácnosť nahradí kotol na uhlie (pôvodne aj kotol na zemný plyn) a zároveň nemá možnosť pripojiť sa na CZT.

Je tiež dobré vedieť, že jedna domácnosť môže žiadať aj o viac druhov zariadení, napr.: tepelné čerpadlo a fotovoltické panely. SIEA však nepodporí inštaláciu rovnakého druhu zariadenia, napr.: 2x zariadenie na výrobu elektriny (fotovoltické panely).

Subjektom oprávneným žiadať o dotáciu sú pri rodinných domoch, nie chatách, ich vlastníci (FO) a pri bytových domoch spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovia zastupujúci vlastníkov bytov. Zároveň rodinný dom ani byt nesmú byť:

 1. vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby (s výnimkou PO - obce alebo VÚC) ani vedené v obchodnom majetku podnikateľského subjektu,
 2. prenajaté podnikateľskému subjektu v rozsahu väčšom ako 15% podlahovej plochy RD alebo BD,
 3. prenajaté FO za účelom bývania ako podnikateľská činnosť majiteľa RD, resp. max. 15% plochy bytov pri BD a
 4. max. 15% nákladov za energie môže byť účtovaných v účtovníctve podnikateľského subjektu
ide o tzv. podmienky oprávnenosti domácnosti, čo žiadateľ preukáže čestným vyhlásením.

Veľa prospešných informácií nájdete aj v sekcii "Pýtate sa"


Okrem obmedzení boli stanovené aj priority, ktoré jednotlivé žiadosti finančne zvýhodnia. SIEA odmení tých uchádzačov, ktorí (i) preukázateľne uskutočnili opatrenia znižujúce spotrebu energie v rodinných domoch a/alebo (ii) nachádzajú sa v lokalitách bez CZT. Ak domácnosť spĺňa 1 podmienku, bude jej príspevok navýšený o 10%, ak spĺňa dokonca obe požiadavky, jej príspevok narastie o 25%. V tomto ohľade je naozaj efektívnejšie, ak domácnosť najprv zateplí, čiže zníži tepelné straty RD a až potom inštaluje nové OZE zariadenie. Pre tento účel možno využiť príspevok na zateplenie rodinného domu. Pôvodne neboli domácnosti zvýhodňované finančne, ale posúvali sa vyššie v poradí žiadateľov. Takisto vypadla osobitná podpora pre kúpu batérií pri produkcii elektriny.

Postup podávania žiadosti o finančný príspevok a preplácanie poukážok

Aj v roku 2019 budú kolá vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine. SIEA môže uzatvoriť jednotlivé kolá potom, čo počet korektne ukončených žiadostí, t.j. s potvrdeným záujmom o vydanie poukážky, prekročí alokáciu o 10%. Následne sa elektronický systém uzatvorí a ďalší záujemcovia sa budú môcť o poukážky uchádzať až v nasledujúcich kolách (dôležitý je čas potvrdenia e-mailu).

Po otvorení kola sa vypĺňa elektronický formulár k žiadosti. Okrem presného typu zariadenia je nutné mať k dispozícií aj údaje o mieste inštalácie - to sú údaje, ktoré nájde žiadateľ v liste vlastníctva.

Žiadatelia si na webovej stránke SIEA vyberú zo zoznamu technológií a montážnych firiem (zhotoviteľov) spĺňajúcich určené podmienky - firma je registrovaná v EÚ a má uzavretú účinnú zmluvu so SIEA o preplácaní poukážok. (Poznámka: Treba si uvedomiť, že nie každý zhotoviteľ má vo svojom portfóliu každú technológiu, takže je potrebné ich spárovať.). S vybraným zhotoviteľom skonzultujú zvolenú technológiu, podpíšu zmluvu o inštalácii zariadenia a elektronicky požiadajú o vydanie poukážky pokrývajúcej časť nákladov (SIEA neakceptuje automatizované vypĺňanie, resp. zasielanie žiadostí). Následne SIEA domácnosti poštou alebo elektronicky doručí návrh zmluvy v dvoch vyhotoveniach a predmetnú poukážku, ktorú bude potrebné do 30 dní uplatniť u svojho zhotoviteľa. Zároveň zmluvu s úradne overením podpisom zástupcu domácnosti a ostatnými povinnými prílohami odovzdajú zhotoviteľovi a ten ich zašle späť na SIEA. Zhotoviteľ následne musí v lehote platnosti poukážky, t.j. 3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke, zabezpečiť inštaláciu OZE zariadenia odborne spôsobilou osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov

a) na inštaláciu kotlov a pecí na biomasu,

b) na inštaláciu tepelných čerpadiel,

c) na inštaláciu fotovoltických systémov,

d) na inštaláciu slnečných tepelných systémov

a predložiť poukážku na preplatenie Agentúre, ktorá bude oprávnená, za súčinnosti domácností, uskutočniť kontrolu inštalácie priamo na mieste, resp. žiadať domácnosť o preukázanie splnenia požadovaných podmienok. Treba si uvedomiť, že (i) súčasťou inštalácie sú aj povinné revízie a skúšky, (ii) zariadenie máte prevádzkovať aspoň 2 roky, (iii) Agentúra nebude spätne preplácať OZE zariadenia inštalované pred platnosťou poukážky a (iv) v prípade prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je potrebné na nového vlastníka previesť aj práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy so SIEA.

SIEA preplatí max. 50% celkových oprávnených výdavkov domácnosti, ktoré môžu zahŕňať nielen samotné zariadenie, ale aj montážne práce či spomínané skúšky a revízie. Ak je teda suma na poukážke nižšia ako 50% celkových oprávnených výdavkov. SIEA preplatí celú uvedenú sumu. Ak je na poukážke uvedená suma vyššia ako 50% celkových oprávnených výdavkov, SIEA preplatí len uvedených 50%.

Doteraz SIEA vykonala niekoľko stoviek kontrol, pri ktorých sa skúma či financie boli vynaložené v súlade s podmienkami projektu. Zistila aj prípad, kedy musela domácnosť peniaze vrátiť, preto sa dôslednosť pri dodržiavaní podmienok projektu odporúča.

Pred podaním žiadosti o poskytnutie poukážky odporúčame preštudovať si nové Všeobecné a Osobitné podmienky podpory , podrobný postup pri vypĺňaní žiadosti o poukážku a pri uzatváraní zmluvy o inštalácii zariadenia so zhotoviteľom riadiť sa odporúčaniami Agentúry.

Ak chcete byť včas informovaní o ďalších podrobnostiach, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Informácia pre zhotoviteľov

Zhotovitelia či dodávatelia môžu zaregistrovať svoje OZE zariadenia podľa nasledujúcich krokov a samotná registrácia oprávnených zhotoviteľov sa uskutočňuje podľa nasledovného postupu.

Za riadne a úplne vyplnený formulár žiadosti o preplatenie poukážky sa považuje vtedy, ak sú k nemu priložené všetky povinné prílohy. Zmenou však je, že žiadosť o preplatenie poukážky sa nepovažuje za kompletnú, ak zo strany SIEA bol vykonaný voči zhotoviteľovi úkon smerujúci k odstráneniu nedostatkov žiadosti o preplatenie.

Prílohou žiadosti o preplatenie poukážky sú:

 1. originál zmluvy žiadateľa so SIEA s úradne osvedčeným podpisom domácnosti, vrátane poukážky;
 2. čestné vyhlásenie o splnení podmienok oprávnenosti domácnosti;
 3. kópia faktúry za inštaláciu zariadenia;
 4. kópia dokladu (podpísaného žiadateľom) o inštalácii zariadenia v domácnosti a uvedení zariadenia do prevádzky;
 5. kópia právoplatného stavebného povolenia pri neskolaudovanom RD zapísanom v liste vlastníctva ako rozostavaná stavba);
 6. energetický audit v prípade inštalácie zariadenia v bytovom dome, v ktorom bude okrem iného uvedené, či sa teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov CZT, a v prípade inštalácie kotla na biomasu s inštalovaným príkonom 300 kW a viac bude deklarované splnenie kritérií na udržateľné využitie biomasy;
 7. čestné vyhlásenie domácnosti, že inštaláciou zariadenia nedôjde k odpojeniu budovy od systému CZT, resp. výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;
 8. čestné vyhlásenie domácnosti v prípade inštalácie kotla na biomasu v RD, že (i) nie je možnosť pripojenia RD k systému CZT a (ii) inštalovaným zariadením bol nahradený kotol na tuhé fosílne palivá (uhlie);
 9. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúca oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa na základe zákonného splnomocnenia (napr. rodič maloletého dieťaťa - vlastníka), na základe rozhodnutia štátneho orgánu (napr. opatrovník) alebo na základe dohody s vlastníkom (správca, iná osoba);
 10. súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v bytovom dome;
 11. vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom alebo majetkovom prepojení zhotoviteľa a domácnosti, kde bola vykonaná inštalácia zariadenia, na ktoré bola vydaná poukážka, pre ktorú si zhotoviteľ podal žiadosť o preplatenie;
 12. kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky v prípade inštalácie zariadenia na výrobu elektriny (západné, stredné, východné Slovensko);
 13. dve až osem rôznych farebných fotografií inštalovaného zariadenia (s výrobným štítkom) a predmetnej nehnuteľnosti (vo formáte JPEG alebo PNG, max. 100 MB);
 14. doklady špecifikované v Osobitných podmienkach.

SIEA taktiež nepreplatí poukážku, preplatením ktorej by boli zhotoviteľovi poskytnuté finančné prostriedky jednorazovo prevyšujúce sumu € 100.000 alebo v úhrne prevyšujúce sumu € 250.000 v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie a pokiaľ zhotoviteľ nie je v čase posudzovania žiadosti o preplatenie poukážky registrovaný v registri partnerov verejného sektora podľa ustanovenia §2 zákona č. 315/2016 Z. z.

Prehľad jednotlivých kôl dotačného programu

II. fáza programu Zelená domácnostiam 2019-20

Kolo Dátum Zariadenia Hodnota poukážok Počet poukážok
1. 19.3.2019 slnečné kolektory € 799 541 490
2. 26.3.2019 fotovoltické panely € 799 282 585
3. 2.4.2019 tepelné čerpadlá € 797 455 265
4. 9.4.2019 kotly na biomasu € 465 460 314
5. 16.4.2019 slnečné kolektory € 799 263 476
6. 30.4.2019 fotovoltické panely € 458 452 329
7. 7.5.2019 tepelné čerpadlá € 799 329 265
8. 14.5.2019 kotly na biomasu € 279 700 189
9. 21.5.2019 slnečné kolektory € 702 312 422
10. 28.5.2019 fotovoltické panely € 306 026 226
11. 4.6.2019 tepelné čerpadlá € 999 750 341
12. 11.6.2019 kotly na biomasu € 228 048 154
13. 18.6.2019 slnečné kolektory € 700 496 413
14. 25.6.2019 fotovoltické panely € 365 927 257
15. 9.7.2019 tepelné čerpadlá € 1 499 545 508
16. 23.7.2019 kotly na biomasu € 292 230 196
17. 6.7.2019 slnečné kolektory € 699 018 421
18. 20.8.2019 fotovoltické panely € 463 791 328
19. 3.9.2019 tepelné čerpadlá € 1 498 929 512
20. 10.9.2019 kotly na biomasu € 397 840 268
21. 17.9.2019 slnečné kolektory € 704 373 434
22. 8.10.2019 fotovoltické panely € 404 526 278
23. 15.10.2019 tepelné čerpadlá € 1 006 378 339
24. 22.10.2019 kotly na biomasu € 299 730 202

I. fáza programu Zelená domácnostiam 2015-18

XXVIII. kolo dotačného programu ZD I

Keďže sa uvoľnili peniaze z nevyužitých poukážok z predchádzajúcich kôl, SIEA neplánovane zorganizovala 28.10.2018 mimoriadne kolo projektu ZDI. Nakoniec bolo ešte vystavených 231 poukážok v celkovej hodnote 513 255 eur. Podporené boli domácnosti v mimobratislavských regiónoch v počte 100 tepelných čerpadiel, 101 slnečných systémov a 30 kotlov na biomasu.

XXVII. kolo dotačného programu ZD I

A je to tu záverečné riadne kolo I. fázy projektu Zelená domácnostiam v roku 2018. V 27. kole (23.8.) boli k dispozícii prepadnuté financie z predchádzajúcich kôl, vo výške viac ako 1,7 mil. eur. Poukážky boli pridelené domácnostiam z mimobratislavských krajov v celkovom počte 786 (372 - tepelné čerpadlá, 368 - slnečné kolektory a 46 kotly na biomasu)..

XXVI. kolo dotačného programu ZD I

V predposlednom kole, ktoré bolo otvorené 7. 8. 2018, SIEA vydala 268 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu v hodnote viac ako € 400-tisíc. Záujem domácností teda nepresiahol vyčlenenú alokáciu vo výške € 500 000.

XXV. kolo dotačného programu ZD I

Príspevky v 25. kole získali domácnosti v mimobratislavských regiónoch na 1 035 slnečných kolektorov, 372 tepelných čerpadiel a 173 kotlov na biomasu. Záujem prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku € 3 mil. o 10% na druhý deň po otvorení. Kolo bolo uzatvorené 27. júna 2018 krátko pred 14:00.

XXIV. kolo dotačného programu ZD I

Po dlhšej dobe nebolo kolo uzavreté z dôvodu prekročenia vyčlenenej sumy (4 mil. eur), ale kvôli uplynutiu stanovenej doby 72 hodín. Išlo o špeciálne kolo zamerané na tepelné čerpadlá a kotly na biomasy, o ktoré bol doteraz nižší záujem. Nakoniec boli vydané poukážky v celkovej sume 3 177 214 eur na 872 tepelných čerpadiel a 377 kotlov na biomasu. Nevyužité peniaze budú presunuté do záverečného 26. kola.

XXIII. kolo dotačného programu ZD I

Aj v tomto kole prekročil záujem domácností alokovanú sumu, tentoraz 3. mil. eur. Dokopy bolo vydaných 1 374 poukážok pre záujemcov o inštaláciu zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských krajoch. Pridelených bolo 718 poukážok na slnečné kolektory, 563 na tepelné čerpadlá a 93 na kotly na biomasu.

XXII. kolo dotačného programu ZD I

Celkovo bolo v 22. kole k dispozícii 1,65 mil. eur učených pre domácnosti zo siedmych slovenských krajov mimo bratislavského, ktorý nemá nárok na podporu zo štrukturálnych fondov EÚ. Táto alokácia bola minutá už po 8 minútach od spustenia, takže po "fotovoltike sa len tak zaprášilo".

XXI. kolo dotačného programu ZD I

Už dlhšiu dobu sa nestalo, aby SIEA uzatvorila niektoré kolo projektu Zelená domácnostiam, kvôli nezáujmu žiadateľov. Tento stav bol realitou ostatného 21. kola, ktoré sa uskutočnilo 13.3.2018 a bolo uzavreté po 24 hodinách od jeho spustenia. Domácnosti mohli žiadať o získanie dotácie na inštaláciu kotlov na biomasu, avšak z vyčlenených 2,35 mil. eur bolo rezervovaných "len" niečo cez 0,5 mil. eur. Celkovo bolo pridelených 397 poukážok, čo zasa nie je až taký nízky počet úspešných žiadateľov.

XX. kolo dotačného programu ZD I

20. kolo projektu Zelená domácnostiam sa uskutočnilo 27. februára 2018 a bolo určené iba pre domácnosti z bratislavského kraja (VÚC). Celková výška alokácie 0,77 mil. eur, pochádzajúca zo štátneho rozpočtu, keďže BSK nemôže čerpať eurofondy, bola v dôsledku záujmu prekročená o 10% už po 5 hodinách od spustenia výzvy. Celkovo bolo pridelených 325 poukážok, z toho 136 išlo na slnečné kolektory, 183 na tepelné čerpadlá a 6 na kotly na biomasu.

IXX. kolo dotačného programu ZD I

Ani v 19. kole projektu Zelená domácnostiam neutíchal záujem o finančnú podporu, tentoraz vyčlenenú na zariadenia produkujúce teplo. Rezervácie záujemcov z mimobratislavských VÚC presiahli alokovanú sumu 2,35 mil. eur o 10% už 8 minút po spustení prihlasovania. Celkovo bolo zarezervovaných 487 poukážok na slnečné kolektory, 436 na tepelné čerpadlá a 163 na kotly na biomasu.

XVIII. kolo dotačného programu ZD I

18. kolo projektu Zelená domácnostiam bolo uzatvorené po 9-tich minútach od spustenia. Tak ako sa to opakovalo v minulom roku, aj tentokrát bola vyčlenená alokácia €2,35 mil. prekročená, a to o 10 %. Poukážky na zariadenia na výrobu elektriny získalo 588 domácností v mimobratislavských regiónoch. Medzi vydanými poukážkami je 143 bez využitia elektrickej akumulácie.

XVI. a XVII. kolo dotačného programu ZD I

V priebehu októbra 2017 zrealizovala SIEA posledné dve kolá projektu Zelená domácnostiam v danom roku. V 16. kole získalo poukážky na fotovoltické panely 328 domácností v mimobratislavských regiónoch, z čoho 233 žiadatelia si nainštalujú aj batérie za účelom akumulácie elektrickej energie. Celková alokácia 16. kola bola vo výške 950.000 eur. Posledné tohtoročné kolo bolo taktiež určené pre mimobratislavské domácnosti, ktorým bolo pridelených 616 poukážok v celkovej hodnote 1,25 mil. eur (263 príspevkov na slnečné kolektory, 217 na tepelné čerpadlá a 136 na kotly na biomasu).

XV. kolo dotačného programu ZD I

SIEA vydala v 15. kole 1017 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Príspevky získali domácnosti na 467 slnečných kolektorov, 318 tepelných čerpadiel a 232 kotlov na biomasu. . Záujem o dotácie bol aj v tomto kole enormný, vyčlenená čiastka bola prekročená o 10 % krátko pred desiatou minútou od spustenia. Následne bolo kolo uzatvorené. Ďalšie kolo projektu bude vyhlásené 10. októbra o 15.00 hod, určené bude pre zariadenia na výrobu elektriny.

XIV. kolo dotačného programu ZD I

Príspevky získali domácnosti na 250 slnečných kolektorov, 182 tepelných čerpadiel a 93 kotlov na biomasu. Záujem o príspevky bol päť enormný a prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,1 milióna € o 10 % - 7 minút od spustenia.

XIII. kolo dotačného programu ZD I

Na 13. kolo projektu bola vyčlenená suma vo výške 900 000 EUR. Kolo bolo uzatvorené po viac ako 5-tich minútach. Poukážky na fotovoltické panely získalo 316 domácnosti z mimobratislavských regiónov.

XII. kolo dotačného programu ZD I

V 12. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 559 poukážokna inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Príspevky získali domácnosti na 324 slnečných kolektorov, 146 tepelných čerpadiel a 89 kotlov na biomasu. Kolo bolo uzatvorené 8 minút od jeho spustenia.

XI. kolo dotačného programu ZD I

V 11.kole projektu vydala SIEA 561 poukážok na inštaláciu zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch.Príspevky získali domácnosti na 324 slnečných kolektorov, 146 tepelných čerpadiel a 91 kotlov a biomasu. Záujem aj v tomto kole bol enormný, uzatvorené bolo po 9 minútach od spustenia.

X. kolo dotačného programu ZD I

10. kolo projektu Zelená domácnostiam bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla v bratislavskom regióne. Uzatvorené bolo po 24 hodinách od spustenia v súlade s osobitnými podmienkami.

V 10. kole získali domácnosti príspevky v celkovej hodnote 1,091 milióna €, z toho 244 bolo poukážok na slnečné kolektory, 241 na tepelné čerpadlá a 5 poukážok na kotle na biomasu. Záujem o príspevky v tomto kole neprekročil vyčlenenú alokáciu 1,2 mil. EUR. Zostávajúce finančné prostriedky budú presunuté a uvoľnené na poukážky na zariadenia na výrobu tepla v Bratislavskom samosprávnom kraji v roku 2018.

IX. kolo dotačného programu ZD I

V 9. kole projektu získalo 306 domácnosti poukážky na fotovoltické panely. Medzi vydanými poukážkami je 75 bez využitia elektrickej akumulácie, čo je viac ako v predchádzajúcom fotovoltickom kole. 9. kolo bolo uzatvorené po približne 5 minútach a 30 sekundách. Na toto kolo bola vyčlenená alokácia vo výške 900 000 EUR.

VIII. kolo dotačného program ZD I

V ôsmom kole získali príspevky domácnosti na 418 slnečných kolektorov, 206 tepelných čerpadiel a 143 kotlov na biomasu. Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,5 milióna € o 10 % krátko pred 8 minútou od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo.

VII. kolo dotačného programu ZD I

Siedme kolo projektu Zelená domácnostiam zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu elektriny v mimobratislavských regiónoch, konkrétne fotovoltických panelov bolo uzatvorené po necelých 6 minútach od spustenia. Vyčlenená alokácia bola vo výške 1 mil. EUR. Domácnostiam bude zaslaných 339 poukážok, z nich 55 dostane poukážky na systémy bez využitia elektrických akumulátorov. Poukážky musia spolu so zmluvami odovzdať do 30 dní od ich vydania zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

VI. kolo dotačného programu ZD I

6. kolo bolo určené pre mimobratislavské regióny na podporu zariadení na výrobu tepla. Vyčlenená alokácia bola vo výške 2 mil. EUR. V tomto kole bolo úspešných 992 žiadostí, z toho je vydaných 171 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu, 312 poukážok na tepelné čerpadlá a 509 poukážok na slnečné kolektory. Poukážky sú platné tri mesiace. O dotácie na podporu zariadení na výrobu tepla budú môcť domácnosti požiadať opäť v ďalšom kole 2. mája.

V. kolo dotačného programu ZD I

Piate kolo projektu Zelená domácnostiam bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. V tomto kole bolo vydaných 2002 poukážok, ktoré si musia žiadatelia uplatniť u zhotoviteľa do 30 dní. Poukážky vydané v 5. kole budú mať platnosť 4 mesiace. Vyčlenená suma 4 milióny € bola určená na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Vydaných bolo 289 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu, 568 na tepelné čerpadlá a 1145 poukážok na slnečné kolektory.

IV. kolo dotačného programu ZD I

IV. kolo určené pre celé Slovensko, zamerané na fotovoltické panely, trvalo 21. novembra 2016 len cca 20 minút. 88% úspešných domácnosti žiadalo inštalácie fotovoltického systému s akumuláciou do batérií, keďže išlo o uprednostňujúce kritérium. Samotný čas potvrdenia záujmu o poukážku teda nebol pri vyhodnotení najdôležitejší. Ak bola v žiadosti uvedená kapacita akumulátorov, informačný systém ju automaticky posunul pri vyhodnocovaní vyššie. Domácnosti z mimobratislavských krajov mali k dispozícii 2 mil. EUR a podporených bude 630 domácností. Domácnosti z bratislavského kraja mali k dispozícii 500 - tisíc EUR a podporených bude 152 domácností. Žiadosti o preplatenie poukážok je nutné predložiť najneskôr do 21. 03. 2017

V Bratislavskom samosprávnom kraji bolo 169 žiadostí neplatných (boli korektne vyplnené, ale uspokojené neboli z dôvodu nedostatku financií) a 67 žiadostí neukončených (nebol dokončený proces vypĺňania).

V ostatných krajoch Slovenska bolo 872 žiadostí neplatných (boli korektne vyplnené, ale uspokojené neboli z dôvodu nedostatku financií) a 291 žiadostí neukončených (nebol dokončený proces vypĺňania).

III. kolo dotačného programu ZD I

Tretie kolo dotačného programu na OZE bolo spustené dňa 6.9.2016 o 13.0O a za pol hodiny bolo ukončené kvôli enormnému záujmu. Vyčlenené boli financie len pre mimobratislavské regióny v celkovej výške 4 mil. EUR. Najväčšou zmenou v porovnaní s predchádzajúcim kolom bola kratšia platnosť poukážok - len 3 mesiace. V III. kole bolo zaevidovaných 1824 žiadostí, z čoho 744 pripadlo na solárne kolektory, 717 na tepelné čerpadlá, 263 na biomasové kotly a 100 na fotovoltické panely. Balík peňazí pre ďalšie kolá obsahuje stále viac ako 30 mil. EUR a môže sa ešte navýšiť, ak domácnosti nevyužijú svoje poukážky, resp. nesplnia podmienky dotačného programu, napr.: kvôli nesprávnej inštalácii časti OZE zariadení. Viac informácií o dotačnom programe nájdete nižšie.

II. kolo dotačného programu ZD I

Dlho očakávané II. kolo dotačného programu Zelená domácnostiam bolo spustené 1. februára 2016 a v rovnaký deň bolo aj uzatvorené. Vyčlenených 7 milióny EUR, z čoho pre záujemcov z Bratislavského kraja bolo určených 0,5 milióna EUR, sa rozchytalo za rekordný 1 deň! Najzásadnejšou zmenou oproti I. kolu bol väčší výber zhotoviteľov a skrátená lehota na uplatnenie poukážky (inštaláciu zariadenia) zo 6 na 4 mesiace od jej vydania, ináč prepadne. Celkovo bolo v II. kole vydaných 3216 poukážok, z čoho 1316 ks pripadlo na solárne kolektory, 1129 ks na fotovoltické panely, 540 ks na tepelné čerpadlá a 231 ks na kotly na biomasu.

Celkovo bolo v I. a II. kole vydaných 4669 poukážok v hodnote 10,25 mil. EUR. Z toho viac než tisíc poukážok prepadlo. Škoda prepadnutých poukážok, ktoré mohli v uvedených kolách poslúžiť ďalším záujemcom. Samozrejme financie z nevyužitých, resp. prepadnutých poukážok sa nestratili, ale mali byť presunúté do III. kola.

I. kolo dotačného programu ZD I

Záujemcovia z radov domácností mohli v I. kole od 1.12.2015 žiadať o finančný príspevok pokrývajúci časť ceny konkrétneho zariadenia a jeho inštalácie (nie viac ako 50% hodnoty zákazky). V prvom kole projektu bolo k dispozícii 2,78 miliónov EUR pre domácnosti mimo Bratislavského kraja a pre Bratislavský kraj bolo určených 0,47 milióna EUR. Keďže na "testovacie" I. kolo bolo vyčlenených len 7% z celkového balíka projektu Zelená domácnostiam, financie boli rezervované za prvé 3 dni pre Bratislavský kraj, resp. 4 dni pre ostatné kraje. Takže I. kolo je skončené a prijímanie žiadostí o poukážky pozastavené. Ak prihlásené domácnosti nevyužijú pridelené poukážky, rezervované financie im prepadnú a budú vložené do ďalších kôl. Pokiaľ ide o prejavený záujem, celkovo bolo v I. kole pridelených 1453 poukážok a to nasledovne: fotovoltické systémy 574 ks, solárne kolektory 472 ks, tepelné čerpadlá 307 ks, kotly na biomasu 100 ks .

Predpokladaný počet podporených inštalácií
Zdroj Priemerný inštalovaný výkon/dom Počet inštalácií
Malé fotovoltaické systémy a malé veterné turbíny pre rodinné domy 2 kW 67 600
Slnečné kolektory 5 m² 30 000
Kotly na biomasu 20 kW 10 000
Tepelné čerpadlá 15 kW 5 000
Malé fotovoltaické systémy a malé veterné turbíny pre bytové domy 10 kW 2 800

Zdroj: Koncepcia rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie v SR schválená vládou SR (3. júla 2013)


Fotovoltaický panel Zostava: tepelné čerpadlo (vzduch/voda), zásobník a rúrky podlahového kúrenia

Dotácie v rokoch 2009-2011

Prvýkrát mali domácnosti možnosť získať dotácie už v rokoch 2009 až 2011, avšak len na slnečné kolektory a kotly na biomasu. Celkovo bolo rozdelených 6,6 milióna EUR.

Roky 2009 - 2011 Počet podporených domácností
Rodinné domyBytové domy
Slnečné kolektory5 41039
Kotly na biomasu1 427x
Zdroj: SIEA

Pri kotloch na biomasu bola dotácia limitovaná do výšky 30% z kúpnej ceny jedného kotla, najviac však 1 000 EUR. Rodinné domy mohli získať dotáciu 200 EUR za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných panelov, najviac však 1 600 EUR. Pri bytových domoch šlo o podporu vo výške 100 EUR za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných kolektorov, najviac však 300 EUR za každý byt, ktorý týmto spôsobom pripravuje teplú vodu.

Medzi základné požiadavky nevyhnutné na získanie dotácie patrili 85% účinnosť kotla na biomasu a certifikát značky Solar Keymark pri slnečných kolektoroch. Takže je predpoklad, že tieto požiadavky budú vznesené opätovne.

Dokumenty, ktoré bolo potrebné doručiť spolu so žiadosťou o získanie dotácie si môžete pozrieť TU:


Automatický kotol na pelety Trubicový slnečný kolektor

Zdroj: SIEA

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.