Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Čo je za vysokými cenami energií a ako ich skrotiť

Ohlásená štátna pomoc domácnostiam s cenami energie

Ministri energetiky sa nedohodli na cenách

Kalendár akcií

PR sekcia

SEPS modernizuje vedenie Podunajské Biskupice – Gabčíkovo

REPowerEU - katalyzátor tepelných čerpadiel

HIKEMATES a SPP vybudovali na Muránskej planine novú turistickú útulňu Sláviček

SPP CNG prináša motoristom možnosť tankovať CNG už aj v Martine

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Smart cities – budúcnosť nás všetkých

Koncept Smart Cities je momentálne skloňovaný z viacerých strán, napriek tomu neexistuje jeho jednotná definícia či rezort zodpovedný za realizáciu cieľov. Orgánov štátnej správy, ktoré sa touto problematikou zaoberajú je hneď viacero, ktoré to sú a aké sú ich názory a vízie zistíte v našom príspevku. Nezabúdajte však na jeden dôležitý fakt, a to, že smart cities bez smart obyvateľstva, dbajúceho na ochranu nášho životného prostredia, ostane len utópiou.

Vzhľadom na rastúci záujem o nové technológie, ako aj zvyšovanie pozornosti smerom na nemalé hrozby v podobe environmentálnych a urbanizačných problémov, ktoré so Smart Cities úzko súvisia, by bolo vhodné zavedenie jednotnej stratégie Smart Cities na národnej úrovni. V súčasnosti však takáto stratégia u nás neexistuje a problematike inteligentných miest sa venujú jednotlivé rezorty viac menej oddelene. Aby ste sa v ich aktivitách v tejto oblasti lepšie orientovali, prinášame Vám prehľad pôsobnosti jednotlivých orgánov štátnej správy. Prvou z oslovených inštitúcií je ministerstvo, ktoré zohráva v rozvoji konceptu Smart Cities na Slovensku významnú úlohu – môžeme tvrdiť, že je lídrom v oblasti inteligentných miest, čo sa týka štátnych orgánov. Reč je o Ministerstve hospodárstva Slovenskej Republiky (MH SR). Podľa samotnej odpovede na našu otázku vníma MH SR koncepciu Smart City „ako nový prístup v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Ide o úsilie zvýšiť kvalitu života a kvalitu podnikateľského prostredia v mestách a regiónoch, zvýšiť efektivitu ich fungovania, urobiť ich bezpečnejšími, čistejšími, energeticky úspornejšími a schopnými reagovať na spoločenské, ekologické či iné výzvy a potreby“. Zároveň si je však aj samotné MH SR vedomé jednotlivých odchýlok a odlišností vo vnímaní konceptu Smart Cities, ako aj relatívne krátkej doby existencie trendu inteligentných miest na Slovensku a dodáva preto, že „v súčasnosti pre pojem inteligentného mesta, resp. regiónu neexistuje právne záväzná definícia ani právny rámec upravujúci jeho podporu“. To svedčí o značnej rôznorodosti chápania pojmu Smart City a zároveň tak MH SR svojou odpoveďou poukazuje na aktuálnosť tohto pojmu a nevyhnutnosť začlenenia problematiky inteligentných miest do právneho rámca.

MH SR ďalej dodáva „z pojmu Smart City sa stal trend, ktorý sa aktuálne snaží zachytiť aj Slovenská republika. Na Slovensku svoju vlastnú koncepciu Smart City nedávno predstavilo mesto Kežmarok, mesto Poprad iniciovalo vznik Slovak Smart City Clustra, mesto Nitra predstavilo návrh realizácie zámeru konceptu Smart City. Podľa informácií MH SR sa 10 slovenských miest chystá vypracovať obdobné zámery v najbližších mesiacoch. (Košice, Banská Bystrica, Bratislava, Trenčín...). Je teda zrejmé, že záujem o iniciatívy Smart Cities na Slovensku neustále narastá. Aká je teda konkrétna pozícia MH SR v tejto oblasti? „V zmysle zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je MH SR gestorom pre stratégiu tvorby a realizácie inovácií, vrátane podpory malého a stredného podnikania. Problematika Smart City predstavuje novú hospodársku oblasť v Slovenskej republike - ide o rozvíjajúci sa segment trhu s inovatívnymi riešeniami pre regióny.

Podstatou konceptu Smart City sú práve inovatívne, inteligentné riešenia aplikované v mestách a regiónoch, ktoré však samé o sebe nie sú cieľom, ale prostriedkom na zvýšenie kvality života v mestách a zlepšenie podnikateľského prostredia.“ Už z týchto viet je zrejmé, že uhoľ pohľadu MH SR na koncept Smart Cities je orientovaný najmä na súvislosti inteligentných miest a podnikateľského prostredia, t.j. na podporu inovácií, malého a stredného podnikania, rozvoj trhu atď. O tomto postoji svedčia aj ďalšie slová z vyjadrenia MH SR - „ skutočnosť, že príjmy Smart City celosvetovo vzrastú z 36,8 miliárd USD v roku 2016 na 88,7 miliardy USD v roku 2025, predikuje, že problematika inteligentných miest a regiónov bude ponúkať malým a stredným podnikom veľké množstvo príležitostí na rozvíjanie svojich podnikateľských činností. Vzhľadom na spomínané skutočnosti MH SR k tejto problematike pristupuje proaktívne a podporuje zavádzanie inovatívnych riešení v slovenských mestách prostredníctvom konkrétnych podporných mechanizmov“.

Aktivity MH SR v oblasti Smart Cities je možné rozdeliť do troch skupín

  • dokument Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách
  • Je prvým konkrétnym krokom pre budúcu podporu aktivít propagujúcich myšlienky inteligentných miest a regiónov v podmienkach Slovenskej republiky, materiál by mal byť predstavený verejnosti v najbližších týždňoch. Súčasťou dokumentu je aj zoznam spoločností ponúkajúcich „smart“ riešenia a best practises zo Slovenska a zo zahraničia (viac informácií napríklad TU);

  • možnosti financovania aktivít Smart City
  • MH SR ponúka predstaviteľom miest prehľad doposiaľ identifikovaných možností financovania Smart City aktivít na regionálnej, národnej, interregionálnej a medzinárodnej úrovni. Popri informačnej úlohe je využiteľný aj na identifikáciu konkrétnych skúseností/problémov spojených s využívaním daných prostriedkov;

  • zvyšovanie povedomia o problematike Smart City.
  • MH SR plánuje v druhom polroku 2017 Smart City roadshow, ktorá postupne navštívi vybrané mestá a prepojí zástupcov samospráv, súkromného sektora a predstaviteľov akademickej obce;

Ďalším ústredným orgánom štátnej správy pôsobiacim v oblasti Smart Cities, ktorý sme pre vás oslovili s rovnakou otázkou je Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR). „V rámci pôsobnosti MDV SR sa koncept „smart cities“ premieta do pripravovanej Koncepcie mestského rozvoja SR, ktorá bude do konca roka 2017 predložená na rokovanie vlády SR. Koncepcia v súčasnom štádiu rozpracovania predpokladá aj postupné vytvorenie podporných nástrojov na možnosť financovania niektorých aktivít mestského rozvoja, ktoré sú vo verejnom záujme. Medzi ne môžu patriť aj niektoré aspekty uplatňovania princípov a prístupov „smart city“.

Dôležitým aspektom Smart Cities je okrem technológií, inovácií, výstavby a dopravy samozrejme aj životné prostredie. Ako ďalšie sme preto oslovili Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), ktoré zohráva v rámci konceptu inteligentných miest taktiež dôležitú rolu. Odpoveď MŽP SR na ich konkrétne postavenie v tejto oblasti potvrdzuje už vyššie spomínanú roztrieštenosť celého konceptu medzi jednotlivých aktérov štátnej správy. „Čo sa týka problematiky smart cities, táto je kompetenčne rozdelená medzi viacero aktérov – od Ministerstva dopravy a výstavby SR, cez Ministerstvo hospodárstva SR, ostatné ministerstvá, a najmä samotné mestá a obce. Rezort životného prostredia do tejto témy vstupuje najmä z pohľadu ochrany prírody a tvorby krajiny (územná a druhová ochrana, ochrana drevín, Natura 2000, UN Habitat, ekosystémové služby a zelená infraštrukúra), viac informácií k tejto téme môžete nájsť na tejto stránke. Okrem toho s témou súvisí aj problematika klimatickej zmeny, a najmä mitigačných a adaptačných opatrení od národnej po lokálnu úroveň, ktoré sú obsiahnuté v národnej Stratégii pre adaptáciu na zmenu klímy. Ďalej MŽP SR gestoruje problematiku environmentálnych záťaží a tiež integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a tiež ochrany ovzdušia, ďalej problematiku ochrany vôd, budovania infraštruktúry v mestách a obciach, protipovodňových opatrení a odpadového hospodárstva. Všetky tieto témy sú priamo, či nepriamo prepojené na problematiku inteligentných miest a podporujú ostatné opatrenia a politiky navrhované gestorskými rezortami, ako aj mestami a obcami.“

Dúfame, že sme vám týmto článkom priblížili pôsobenie jednotlivých inštitúcií v oblasti konceptu Smart Cities a aj vďaka nám sa tak budete v danej téme vedieť lepšie orientovať! Problematike inteligentných miest sa okrem vyššie uvedených orgánov venuje aj Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorý v súčasnosti v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje investičnú platformu SmartCity. Okrem aktivít ústredných orgánov štátnej správy je nemenej dôležitá iniciatíva samotných samospráv, miest a obcí, vďaka ktorým vznikli projekty ako napríklad Slovak Smart City Cluster s cieľom rozvíjať a propagovať koncept Smart City. Zároveň vznikol aj Smart Cities klub, ktorý by chcel pomôcť vytvárať právny rámec a umožniť výmenu skúseností a riešení Smart projektov. Je pozitívne, že sa u nás o inteligentných mestách začína čoraz viac nie len rozprávať, ale aj konať, čoho dôkazom je fakt, že viacero slovenských miest v súčasnosti (napr. Bratislava, Poprad, Kežmarok, Nitra) pripravujú svoje samostatné Smart City stratégie.

Autor: Karolína FabianováVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.